Lista odbieranych odpadów

Lista odbieranych odpadów

02.02.01. – odpady z mycia przygotowania surowców
02.02.02. – odpadowa tkanka zwierzęca
02.02.03. – surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetworzenia
02.02.80* – odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca się do spożycia i przetworzenia
02.02.81. – odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02.02.80.
02.02.82. – odpady z produkcji mączki rybnej i inne niż wymienione w 02.02.80
02.02.99. + 02.03.99 – inne niż wymienione odpady
02.03.04. – surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
02.06.01. – surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02.07.03. – odpady z procesów chemicznych
02.07.04. – surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
09.01.01* – wodne roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
09.01.03* – 
roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
09.01.04* – 
roztwory utrwalaczy
09.01.05* –
 roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających 
09.01.07 – błony i papier fotograficzny zawierający srebro lub związki srebra
09.01.08 – błony i papier fotograficzny niezawierający srebra
09.01.10 – aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09.01.11* – aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16.06.01, 16.06.02 lub 16.06.03
09.01.12 – aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09.01.11
09.01.80* – przeterminowane odczynniki fotograficzne
09.01.99 – inne niewymienione odpady z kategorii 09.01
15.01.01 – opakowania z papieru i tektury
15.01.02 – opakowania z tworzyw sztucznych
15.01.05 – opakowania wielomateriałowe
15.01.06 – zmieszane odpady opakowaniowe
15.01.10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
16.02.09* – transformatory i kondensatory zawierające PCB
16.02.10* – zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16.02.09
16.02.11* – zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16.02.12* – zużyte urządzenia zawierający wolny azbest
16.02.13* – 
zużyte urządzenie zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16.02.09 do 16.02.12
16.02.14 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16.02.09 do 16.02.13
16.02.15.* – 
niebezpieczne elementy lub ich części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16.01.16 – elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16.02.15
16.03.03* – 
nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
16.03.04 – 
nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16.03.03 i 16.03.80
16.03.05* – 
organiczne odpady zawierające odpady niebezpieczne
16.03.06 – 
organiczne odpady inne niż wymienione w 16.03.05 i 16.03.80
16.03.07* – 
rtęć metaliczna
16.03.80 – 
produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16.05.06* – chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
16.05.07* – 
zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16.05.08* – 
zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
16.05.09 – 
zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16.05.06, 16.05.07 lub 16.05.08
16.06.01.* – 
baterie i akumulatory ołowiowe
16.06.02.* – 
baterie i akumulatory niklowo- kadmowe
16.06.03.* – 
baterie zawierające rtęć
16.06.04 – 
baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16.06.03)
16.06.05 – 
inne baterie i akumulatory
16.07.09* – 
odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
16.09.01* – 
nadmanganiany (np.nadmanganian potasowy)
16.09.02* – 
chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
16.09.03* – 
nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
16.09.04* – 
inne niewymienione substancje utleniające
16.80.01. – 
magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16.81.01* – 
odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16.81.02 – 
odpady inne niż wymienione w 16.81.01
16.82.01* – 
odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16.82.02 – 
odpady inne niż wymienione w 16.82.01
18.01.01. – 
narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki z wyłączeniem 18.01.03*
18.01.02.* – 
części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania z  wyłączeniem 18.01.03*
18.01.03.* – 
inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego.
18.01.04. – 
inne odpady niż wymienione w 18.01.03*
18.01.06*. – 
chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18.01.07. – 
chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18.01.06*
18.01.08* – 
leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18.01.09
 – leki inne niż wymienione w 18.01.08*
18.01.10* – odpady amalgamatu dentystycznego
18.01.80* – zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
18.01.81 – zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18.01.80
18.01.82* – pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
18.02.01. – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki ( z wyłączeniem 18.02.02.)
18.02.02.* – inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz form zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi lub zwierząt
18.02.03. –  inne odpady niż wymienione w 18.02.02.
18.02.05.* – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18.02.06. – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, ine niż wymieniane w 18.02.05.
18.02.08. –  leki inne niż wymienione w 18.02.07.
20.01.31.* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20.01.32. – leki inne niż wymienione w 20.01.29.